Father Peter, il-Buffu

Nahseb kelli madwar disgha jew tmien snin meta l-ewwel niftakar nisma u nara lil Fr. Peter jitkellem. Zgur kien dak iz-zmien ghax konna ghadna nghixu ir-Rabat (igifieri qabel is-snin disghin) izda l-gazzetti kienu diga bil-kulur (allura wara l-1987). Kien xi programm ta' diskussjoni fuq Television Malta; na niftakarx l-isem ezattament ghalkemm ghandi amment li kien… Continue reading Father Peter, il-Buffu